Zamówienie na dostawę WIAT SPORTOWYCH

                                 Krasnobród 2014.09.15

 

Nr sprawy RGGKiI 271.23.2014

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO


W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa  wiat sportowych o konstrukcji stalowej - 2 szt.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
um@krasnobrod.pl  woj. lubelskie
NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir UMIŃSKI - Inspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Termin realizacji zamówienia;

Termin wykonania - cztery tygodnie licząc od daty podpisania umowy.
 
5) Rodzaj zamówienia;
 
dostawy

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

 Dostawa wiat sportowych - 2 sztuki.

Konstrukcja wiaty stalowa, konstrukcja ocynkowana malowana, wiata pokryta  poliwęglanem komorowym. Każda z wiat  ma być wyposażona w 13 siedzisk plastikowych (oparcie 25cm).Ściany wiaty mają  być przeszklone szybami bezpiecznymi.  Na wiatach komplet napisów "Goście" i "Gospodarze".

CPV 44212321-5

W zakres zamówienia wchodzi dostawa 2 szt.  wiat sportowych. W cenie oferty należy uwzględnić koszt przesyłki wiat sportowych do siedziby Zamawiającego. Cena oferty nie powinna zawierać kosztów montażu wiaty. Zamawiający zamontuje wiaty we własnym zakresie (na swój koszt). 

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej należy przesłać do dnia 22.09.2014r. do godziny 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród.

10) Miejsce i termin otwarcia ofert dnia 22.09.2014r. o godzinie 15:20 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 w sali narad.

11) Zadnanie pod nazwą: Dostawa wiat sportowych o konstrukcji stalowej  dofinansowywane jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

 

                              Burmistrz Krasnobrodu
                              mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet