OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA MAP PODZIAŁOWYCH (usługa geodezyjna)

                                Krasnobród 2014-08-19

RGGKiI 271.10.2014

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę map opracowanych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawierających projekty podziału nieruchomości pod budowę drogi gminnej nr 110857L relacji Wólka Husińska - Popilarka.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-05-50  REGON 950368701
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
adres e-mail: um@krasnobrod.pl 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir Umiński  - Inspektor, e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691 w 45
fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  730 do 1500 pod numerem telefonu 084 6607691 w 45
 
3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Rodzaj zamówienia
 
Usługi  - branża geodezja

5) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa map opracowanych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawierających projekty podziału nieruchomości pod budowę drogi gminnej nr 110857L relacji Wólka Husińska - Popilarka.
Wykonane mapy projektów podziału nieruchomości mają stanowić załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, który złoży Gmina Krasnobród do Starosty Zamojskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późn. zm.). Opracowane mapy podziałowe mają umożliwić uzyskanie przez Gminę Krasnobród decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej  nr 110857L relacji Wólka Husińska - Popilarka - długość łącznej 765 mb.  Zgodnie z opracowanym projektem budowlano - wykonawczym podziałem objęte zostanie 49 działek.

7) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%

8) Termin złożenia opracowania (wykonania przedmiotu zamówienia);
 
Termin złożenia opracowanej dokumentacji określa się na okres 150 dni licząc od dnia  podpisania umowy.
              

9) Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę można składać w formie pisemnej lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: um@krasnobrod.pl lub faksem  do dnia 27-08-2014 r. do godziny 09:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


                                                  Z-ca Burmistrza Krasnobrodu
                                                  mgr Stanisław JĘDRUSINA

Pliki do pobrania


Goganet