Burmistrz Krasnobrodu zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krasnobrodzie:

-  uchwały Nr XXXV/275/14 z dnia 27 maja  2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród dotyczącej zmiany gabarytu zabudowy: dla terenów określonych w planie  symbolem E5UT ,E6UT, do trzech kondygnacji trzecia w poddaszu, dla części  terenu określonego w planie E13UT obejmującego działkę Nr 1257 do czterech kondygnacji  czwarta w poddaszu, oraz zmiany  przeznaczenia w działce Nr 1241/1  terenu określonego symbolem ZP -zieleń parkowa na tereny usług turystycznych .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie  ul. 3 Maja 36,22-440 Krasnobród  w terminie do  21 dni od daty ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy.


Goganet