Budowa oświetlenia boiska sportowego -treningowego przy ul. Wczasowej w Krasnobrodzie- POSTĘPOWANIE WZNOWIONE.

                                           Krasnobród 2014.10.01

 

Nr sprawy RGGKiI 271.22.2014

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO


W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Budowa oświetlenia boiska sportowego (treningowego) przy ul. Wczasowej w m. Krasnobród - działka nr ewidencyjny 1267/7.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
um@krasnobrod.pl  woj. lubelskie
NIP 922-272-05-50 REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir UMIŃSKI - Inspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Termin realizacji zamówienia;

Termin wykonania - cztery tygodnie licząc od daty podpisania umowy.
 
5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Wykonanie oświetlenia terenu boiska sportowego stadionu miejskiego przy ulicy Wczasowej.

34928510-6, 34928530-2,

MASZTY OŚWIETLENIOWE

Do oświetlenia boisk sportowych stosować maszty stalowe ocynkowane rurowe typu M120 wysokości 12m ustawiane na fundamentach. Na masztach zamocować koronę (poprzeczniki) do mocowania projektorów. na każdym poprzeczniku zainstalować po 3 projektory 2 projektory skrajne o mocy nie mniejszej niż 1 X150W lub inny o rozsyle wąskokątnym i po 1 szt. projektorów 1 X250W asymetrycznych szerokokątnych. Pozwoli to na uzyskanie zalecanych przez inwestora parametrów.
Oprawy zasilić przewodami YDY 3X1,5mm2, sterowanie przełącznikiem hermetycznym grupowym. Do zabezpieczenia opraw stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-3 z zabezpieczeniami S301 C6A. Tabliczki z oprawami połączyć przewodami YDY 3 X1,5mm2 wciąganych do słupów.

KABLE OŚWIETLENIOWE


Należy ułożyć kabel YAKY 4X 35mm2 do zasilenia masztów Nr 1,2,3,4,5,6. Kabel układać w rowie kablowym głębokości 0,6m na podsypce z piasku gr. 10cm, następnie kabel przysypać 10cm warstwą piasku. 15 cm warstwą gruntu rodzimego  przykryć folią koloru niebieskiego. kabel w rowie układać linią falistą z zapasem 3% trasy kabla natomiast przy złączu licznikowym i masztach oświetleniowych pozostawić zapasy po 1 metr długości. Na kable założyć oznaczniki kablowe z PCV co 10m oraz przy wejściu do słupów i wprowadzeniu do rur ochronnych zawierające: nazwę użytkownika kabla, przekrój kabla i rok budowy. Przy skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT typu DVK 50mm. Roboty kablowe wykonać zgodnie z PN-05125. 

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - POWYKONAWCZA

Po stronie Wykonawcy spoczywa wytyczenie geodezyjne inwestycji oraz wykonnaie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego oświetlenia boiska treningowego. W ramach zamówienia wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia który jest opisany projektem budowlanym. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej należy przesłać do dnia 06.10.2014r. do godziny 07:40 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród.

10) Miejsce i termin otwarcia ofert dnia 06.10.2014r. o godzinie 07:45 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 w sali narad.

11) Zadnanie pod nazwą: Budowa oświetlenia boiska sportowego (treningowego) przy ul. Wczasowej w m. Krasnobród - działka nr ewidencyjny 1267/7 dofinansowywane jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

 

                              Burmistrz Krasnobrodu
                              mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet