Zapytanie o cenę - dostawa zestawu komunalnego

Krasnobród,  7 kwietnia 2014r.

RGGKiI 7021.2.2014

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
         W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości poniżej 14 000 euro

 

Zapytanie o cenę.

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2013r. poz. 885) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na:

dostawie zestawu komunalnego.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Wojciech Wyszyński –Kierownik referatu RGGKiI  e-mail: um@krasnobrod.pl 

                                      telefon: 84 6607691

Marek Pakuła – inspektor  ds. gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania zalewu

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której jest opis przedmiotu zamówienia.

www.krasnobrod.pl

4) Rodzaj zamówienia:


            Dostawa na adres zamawiającego.

5) Tryb postępowania:

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

 

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zestaw komunalny składający się z:

  1. Traktorka (Iseki, Yanmar, Mitsubishi, Kubota) 4x4, używany, w możliwie najlepszym stanie technicznym, o mocy i wystarczającej do obsługi kosiarki bijakowej, wyposażony  w:  kabinę,  zaczep dolny do przyczepy,  sterowanie hydrauliczne narzędziem przednim (lemiesz do śniegu, zamiatarka czołowa) oraz tylnym ( kosiarka bijakowa).
  2. Przyczepy lekkiej o ładowności nie przekraczającej 1,6 t. z wywrotem trójstronnym  oraz nakładkami siatkowymi (sprzęt nowy).
  3. Kosiarki bijakowej tylno – bocznej o szer. roboczej 125 cm. wraz z wałkiem napędowym (sprzęt nowy).
  4. Lemiesza do śniegu o szerokości roboczej 150 cm sterowanego hydraulicznie lewo- prawo                 i góra- dół (sprzęt nowy).
  5. Zamiatarki czołowej z napędem hydraulicznym o szer. 135 cm (sprzęt nowy)

 -  z dostawą na adres zamawiającego.

7) Termin realizacji zamówienia  -  09 maja 2014 r.

8) Kryteria oceny ofert:

cena


9) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać lub przesłać drogą elektroniczną do dnia 14.04.2014 r. do godziny  15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie,  22-440 Krasnobród  ul. 3-go Maja 36.   Adres poczty e-mail – um@krasnobrod.pl

 

 


Goganet