Dostawa zestawu komunalnego.

Krasnobród,  14 marca 2014r.
RGGKiI 7021.1.2014

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o wartości poniżej 14 000 euro

Zapytanie o cenę.
W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2013r. poz. 885) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na:
dostawie zestawu komunalnego.
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;
 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
2) Osoba upoważniona do kontaktów;
Wojciech Wyszyński –Kierownik referatu RGGKiI  e-mail: um@krasnobrod.pl
                                      telefon: 084/6607691/2
Marek Pakuła – inspektor  ds. gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania zalewu
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.
3) Adres strony internetowej, na której jest opis przedmiotu zamówienia.
www.umkrasnobrod.pl
4) Rodzaj zamówienia:

     Dostawa na adres zamawiającego.
5) Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zestaw komunalny składający się z:
1.    Traktorka (Iseki, Yanmar, Mitsubishi, Kubota) 4x4, używany, w możliwie najlepszym stanie technicznym, o mocy wystarczającej do obsługi kosiarki bijakowej, wyposażony  w:  kabinę,  zaczep dolny do przyczepy,  sterowanie hydrauliczne narzędziem przednim (lemiesz do śniegu, zamiatarka czołowa) oraz tylnym ( kosiarka bijakowa).
2.    Przyczepy lekkiej o ładowności nie przekraczającej 1,6 t. z wywrotem trójstronnym  oraz nakładkami siatkowymi (sprzęt nowy).
3.    Kosiarki bijakowej tylno – bocznej o szer. roboczej 125 cm. wraz z wałkiem napędowym (sprzęt nowy).
4.    Lemiesza do śniegu o szerokości roboczej 150 cm sterowanego hydraulicznie lewo- prawo i góra- dół (sprzęt nowy).
5.    Zamiatarki czołowej z napędem hydraulicznym o szer. 135 cm (sprzęt nowy).
7) Termin realizacji zamówienia  - 30 kwietnia 2014 r.
8) Kryteria oceny ofert:
cena

9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać lub przesłać drogą elektroniczną do dnia 28.03.2014 r. do godziny  09:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie,  22-440 Krasnobród            ul. 3-go Maja 36.   Adres poczty e-mail – um@krasnobrod.plGoganet