Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu.


Działając na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Burmistrz Krasnobrodu

OGŁASZA
 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania  

I.    Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół
i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
-jeden uczeń  z miejscowości  Hutków  do Niepublicznego Gimnazjum „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a

II.  Wysokość  środków na realizację zadania:  11 000 zł.  Wysokość środków na realizację zadania w roku ubiegłym 9 400 zł

III.  Zasady przyznania dotacji:
1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
3.Burmistrz Krasnobrodu  lub osoba przez niego upoważniona  ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 roku.
2.Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3.Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa  10 grudnia  2013 roku o godz.15.30 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36 lub  wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Krasnobrodu  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasnobród.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.
W 2013 roku  Burmistrz Krasnobrodu  na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Krasnobród  do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył  13 400 zł


Goganet