Nabór na stanowisko Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej (umowa na zastępstwo)

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze”
z sie­dzibą w Zamo­ściu przy ul. Peowiaków 92, 22–400 Zamość
ogłasza nabór na wolne sta­no­wisko pracy:
Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej – umowa na zastępstwo
Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo/cały etat
Zakres głów­nych obo­wiązków :
• Przy­go­to­wy­wanie i reali­zacja pro­jektów finan­so­wa­nych ze środków UE
• Koor­dy­no­wanie i ini­cjo­wanie działań z zakresu pozy­ski­wania fun­duszy zewnętrz­nych na obszarze LGD
• Pro­wa­dzenie bie­żącej doku­men­tacji doty­czącej reali­zo­wa­nych pro­jektów
• Nawią­zy­wanie współ­pracy i reali­zacja wspól­nych działań z LGD z Polski i innych krajów UE w ramach pro­jektów współ­pracy
• Reali­zacja celów i zadań okre­ślo­nych przez Zarząd
Wyma­gania konieczne wobec kan­dy­data:
• pełna zdol­ność do czyn­ności praw­nych oraz korzy­stania z praw publicz­nych;
• nie­ka­ral­ność za prze­stęp­stwo popeł­nione umyślnie;
• zna­jo­mość obsługi kom­pu­tera i Inter­netu;
• zna­jo­mość prze­pisów prawa i zagad­nień zwią­za­nych z fun­du­szami Unii Euro­pej­skiej oraz roz­wojem obszarów wiej­skich, a w szcze­gól­ności zwią­za­nych z Osią 4 PROW 2007–2013 LEADER, która zostanie potwier­dzona pozy­tywnym wyni­kiem pisem­nego testu.
Wyma­gania pożą­dane wobec kan­dy­data:
• wykształ­cenie co naj­mniej średnie, pre­fe­ro­wane wyższe
• doświad­czenie zawo­dowe zwią­zane z apli­ko­wa­niem i reali­zacją pro­jektów finan­so­wa­nych z fun­duszy UE
• umie­jęt­ność pracy w zespole
• zna­jo­mość j. angiel­skiego
• prawo jazdy kat. B — fakultatywnie
Kan­dydat zobo­wią­zany jest złożyć:
• list moty­wa­cyjny;
• życiorys;
• kse­ro­kopie doku­mentów potwier­dza­ją­cych wykształ­cenie;
• kse­ro­kopie zaświad­czeń o ukoń­czo­nych kur­sach, szko­le­niach;
• doku­menty poświad­cza­jące staż pracy;
• oświad­czenie kan­dy­data o nie­ka­ral­ności za prze­stęp­stwo popeł­nione umyślnie;
• oświad­czenie o wyra­żeniu zgody na prze­twa­rzanie danych oso­bo­wych dla potrzeb pro­cesu rekru­tacji w Lokalnej Grupie Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych oso­bo­wych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświad­czone wła­sno­ręcznym podpisem.
Wyma­gane doku­menty apli­ka­cyjne należy składać w zamknię­tych koper­tach z podanym adresem zwrotnym i numerem tele­fonu kon­tak­to­wego oso­bi­ście w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia na adres: Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” ul. Peowiaków 92, 22–400 Zamość, II piętro, pokój nr 32 z dopi­skiem: „Dotyczy naboru na sta­no­wisko Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej” w ter­minie do dnia 23 sierpnia 2013r. do godz. 15.30
Apli­kacje, które wpłyną po wyżej okre­ślonym ter­minie nie będą roz­pa­try­wane.
Więcej infor­macji odno­śnie ofe­ro­wa­nego sta­no­wiska mogą Pań­stwo uzy­skać pod numerem tele­fonu: 84 639 29 66.


Goganet