ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 14000 euro netto Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej

                                              Krasnobród 2013.05.28

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

 

    Kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia  pod nazwą:


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej. 


 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Husińskiej
Wólka Husińska 65A; 22-440 Krasnobród 
 NIP 922 249 4697 REGON 951065055

2) Osoba upoważniona do kontaktów;


W sprawach związanych z zakresem prowadzonych prac:   Pan Zbigniew Wiatrzyk - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 509 319 519.


3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;


www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi


4) Termin realizacji zamówienia;


Termin realizacji zamówienia publicznego  2013-06-30.


5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

6) Warunki udziału w postępowaniu

warunek posiadania  doświadczenia.

Wykonawca spełni warunek posiadania doświadczenia jeśli udokumentuje się

zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty

budowlanej związanej z budową lub remontem lub przebudową obiektu budowlanego z zakresu

budownictwa kubaturowego. Wartość  wykazanej roboty budowlanej nie może być

mniejsza niż 30.000zł brutto. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę

przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Dokumentami potwierdzajacymi posiadanie niezbędnego doświadczenia mogą być protokoły odbioru robót, listy referencyjne, poświadczenia.

 

7) Tryb postępowania;


Z uwagi, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 euro netto zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529)


8) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


Przeprowadzenie robót wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Husińska: remont tynków wewnętrznych poprzez skucie starych tynków, wykonanie tynków cementowo-wapiennych nowych kategorii III, malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian, wykonanie lamperii z tynków mozaikowych. wykonanie podłoży betonowych pod posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej posadzek, wykonanie posadzki cementowej, wykonanie posadzki z płytek typu gres antypoślizgowy z cokolikiem. wykonanie remontu schodów zewnętrznych z lastryko płukanego.
Dokumentem pomocniczym na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty jest przedmiar robót, który  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Forma wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie robót objętych zamówieniem publicznym - ryczałt.  


9) Kryteria oceny ofert;


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
10) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty pisemne w zapakowanej kopercie należy przesłać na adres Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej Wólka Husińska 65A; 22-440 Krasnobród  w terminie  do dnia 04.06.2012r. do godziny 16:00.
Ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym .


11) Operacja pod nazwą Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej realizowana jest na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01493-6930-UM0342249/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 

 

 Paweł KUDEŁKA - Wiceprezes OSP w Wólce Husińskiej
 Krzysztof OSUCH - Skarbnik OSP w Wólce Husińskiej 

 

Pliki do pobrania


Goganet