Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Krasnobrodzie. zamówienie o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczajacej 14 000 euro netto.

                        Krasnobród 2013-02-19

Nr sprawy RGGKiI 271.3.2013


  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania  wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Krasnobrodzie.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl

4) Termin realizacji zamówienia;

30.06.2013r.

5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Rodzaj i zakres zamawianych robót budowlanych:

      Przebudowa trybun na stadionie sportowym klubu IGROS w Krasnobrodzie. Wymiana ławek stadionowych o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi na ławki o konstrukcji stalowej na których zamontowane zostaną atestowane plastikowe siedziska stadionowe typu POLSPORT 2 lub siedziska równoważne to jest posiadające atest i wykonane z kopolimeru polipropylenu. Siedziska przymocowane zostaną do konstrukcji stalowych przy pomocy uchwytów zatrzaskowych. Konstrukcje wspornikowe pod krzesełka wykonane zostaną z profili zamkniętych stalowych zabezpieczonych powłoką antykorozyjną. Wsporniki zostaną utwierdzone w gruncie poprzez zabetonowanie. Kaskadowy układ rzędów siedzeń zostanie zachowany poprzez zastosowanie przy montażu trybun desek betonowych oraz fundamentów punktowych (słupków).   Powierzchnie komunikacyjne pomiędzy rzędami siedzeń zostaną wyłożone płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA. Schody zejściowe z trybun wykonane zostaną częściowo monolitycznie a częściowo z prefabrykatów betonowych. Murki tworzące przedstopnice będą wykonane z betonu metodą monolityczną natomiast podnóżki zostaną wyłożone płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA. 


Szczegółowy Zakres robót dla zamawianego sektora:

      Budowa trzeciego sektora trybun stadionowych. W sektorze zlokalizowanych będzie pięć rzędów miejsc siedzących. Ilość krzesełek w jednym sektorze - 170 szt. komunikacja pomiędzy sektorami trybuny odbywała się będzie po terenowych schodach zejściowych.
Łączna długość trybuny z powierzchniami przeznaczonymi na komunikacje wynosi 61,80m. Szerokość trybuny łącznie z powierzchnią utwardzoną pod komunikację wynosi 9,90m
   Wykonany trzeci sektor trybun ma posiadać przed trybunami powierzchnię komunikacyjną ułożoną z płyt betonowych  typu Meba również na podsypce piaskowej o tej samej szerokości jak już wykonane sektory pierwszy i drugi.

- zabetonowanie konstrukcji wsporczych po siedziska stadionowe tupu POLSPORT-2 lub równoważnych - 108,00m.
- montaż siedzisk stadionowych typu POLSPORT 2 lub równoważnych -  170sztuk.
- montaż desek betonowych wysokości 0,5m i długości 2,0m podpartych w fundamentach punktowych - 36 szt.
- montaż fundamentów punktowych o wysokości 0,5m - 40 sztuk
- ułożenie powierzchni komunikacyjnych z płyt betonowych typu MEBA na podsypce piaskowej - 599 sztuk = 599 X 0,4 X 0,6 =  143,76m2
- budowa biegów schodowych zejściowych. Szerokość biegu schodowego wynosi 1,5m.
- montaż balustrady - 1 kpl (rura 5/4  - 12m)
W ramach zamówienia wykonane zostanie również częściowy demontaż i ponowny montaż nawierzchni z płyt typu MEBA na sektorze I i II w celu zabezpieczenia konstrukcji wsporczych przed korozją na powierzchni około 94,08 m2.  
      Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest zgłoszeniu wykonania remontu obiektu budowlanego. Zamawiany zakres robót dotyczy realizacji trzeciego sektora spośród trzech które zostały opisane w zgłoszeniu przeprowadzenia robót budowlanych. Wykonawca wykonujący zamówienie zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wskaźników produktów wyszczególnionych w przedmiarze robót to jest wykonania elementów robót wykazanych w przedmiarze robót oraz wykonania całego zakresu robót opisanego w przedmiarze robót.
     

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%


              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej w oryginale należy przesłać pocztą do dnia 04.03.2013r. do godziny 10:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

 

10) Informacje o aukcji elektronicznej.
 
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną na portalu aukcyjnym Urzędu Zamówień Publicznych wersja demo. Adres strony na której będzie prowadzona aukcja: http://demo.aukcje.uzp.gov.pl/    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w terminie przewidzianym na złożenie ofert zostaną  złożone co najmniej 3 oferty. Zasady przeprowadzenia aukcji zawarte są w załączniku: INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

 

11) Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.
      Operacja pod nazwą: Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Krasnobrodzie finansowana jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze".

                                        Burmistrz Krasnobrodu

                                                mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

Pliki do pobrania


Goganet