Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013

BURMISTRZ   KRASNOBRODU

Działając  na podstawie  art. 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie / tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm./

ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego na rok 2013

I-  Rodzaj  zadania
- Organizacja  i prowadzenie  zajęć  sportowych oraz  wychowawczych  dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród   promujących  zdrowy styl  i tryb życia  oraz  udział  w zawodach  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego.

II Wysokość   środków  publicznych  przeznaczonych  na realizację  zadania   
                                                             - 60.000zł

III. Zasady  przyznawania  dotacji:
1. Złożenie  ofert przez uprawnione  podmioty  tj.
- organizacje pozarządowe,
- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o
   wolontariacie
2. Złożenie  ofert  które   powinny  zawierać  w szczególności:
-  Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-  Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,
-  Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,
-  Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie,
    którego  dotyczy zadanie  publiczne,
-  Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  
    wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości  środków finansowych  na
    realizację  danego zadania  pochodzących  z innych źródeł,
-  Deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010r. w sprawie  wzoru oferty i ramowego  wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego  oraz  wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25/

IV. Terminy  i warunki  realizacji  zadania.
Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.
Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2013 roku.

V. Termin  składania  ofert.
Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ na adres  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/ w terminie do dnia  04 luty  2013 roku.
Oferty  można składać  bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród
Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.

VI. Tryb i kryteria stosowane  przy wyborze  ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Przy rozpatrywaniu ofert  dotyczących realizacji  zadania uwzględnia się w szczególności:
1/ Osiągnięcia klubów sportowych we Współzawodnictwie Sportowym w roku  składania  wniosku. Stan organizacyjny  podmiotu w tym w szczególności: kadra trenerska, możliwości finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania  podmiotem, jakość prowadzonego  szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo  w imprezach sportowych, możliwości rozwoju  podmiotu, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach sportowych, podejmowanie przez  podmiot  działań  zmierzających do pozyskiwania  pozabudżetowych środków finansowych.
2/ Rzetelność w wywiązywaniu się  ze zobowiązań  finansowych  wynikających z umów zawieranych z  Gminą Krasnobród w latach poprzednich,
3/ Wiarygodność przedsięwzięcia / ocena  dotychczasowej współpracy, analiza  zasobów rzeczowych i kadrowych organizatorów/.
4/ Znaczenie  zadania dla realizowanych w mieście kierunków i celów.
5/ Wybór  ofert nastąpi w terminie  do dnia 08  luty  2013 roku

Wyniki konkursu   zostaną  ogłoszone  niezwłocznie  po wyborze  oferty:
- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
- na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie
- na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie


Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.
W 2012  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  56.000zł

                                                                                        Burmistrz   Krasnobrodu
                                
                                                                                       /-/  Wiesław  Chmielowiec

Pliki do pobrania


Goganet