Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Krasnobrodu

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Nazwa zadania I : '' Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.

Liczba złożonych ofert: 1

Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych: 0

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu – przyznana kwota: 9 400,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 1536 z póź.zm. ) oraz z ogłoszonym dnia 21 listopada  2012 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadania : '' Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.

 

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Wiesław Chmielowiec

Goganet