ZAMÓWIENIE NA USŁUGI PROJEKTOWE

 

                                                                 Krasnobród 2012.12.07

Nr sprawy RGGKiI 271.22. 2012

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

 

    W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Opracowanie  projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą: Adaptacja budynku rybakówki na obiekt gastronomiczny. Obiekt zlokalizowany jest na wyspie przy zbiorniku wodnym „zalew\\\" w Krasnobrodzie (dz. nr ewidencyjny gruntów 1236/1).
 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;


Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;


www.krasnobrod.pl 

4) Termin realizacji zamówienia;


Termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  2013-03-15.

5) Rodzaj zamówienia;
 
usługi projektowe


6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:


1. Wielobranżowego projektu budowlanego - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz  spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).


2. Wielobranżowego projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy.


(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072).

3. Kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze.


Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.


4. Kosztorysów ofertowych - 1 egzemplarz.


5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 1 egzemplarz.


Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. nr 202, poz. 2072).

6.  Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:


- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany i zapisany w formacie JPG oraz PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji NORMA lub ATH lub ZUZIA.
- Kosztorysy ofertowe w wersji NORMA lub ATH lub ZUZIA.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.


Projektant opracowujący Adaptację budynku rybakówki na obiekt gastronomiczny będzie zobowiązany do:

-  Uzyskania  uzgodnień branżowych dotyczących zaprojektowania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz energetycznego od budynku rybakówki do projektowanych sieci na wyspie.
- Współpracy z projektantem opracowującym projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania wyspy nad zalewem w Krasnobrodzie w zakresie ustalenia trasy przyłączy oraz zaprojektowania ciągów  komunikacyjnych oraz dostosowania formy architektonicznej adoptowanego budynku rybakówki do obiektów projektowanych na wyspie.
- Opracowania  projektu zagospodarowania terenu wokół rybakówki z uwzględnieniem przestrzeni  przeznaczonej do zlokalizowania mebli tarasowych oraz innych elementów małej architektury związanej z utrzymaniem klimatu punktu gastronomicznego np.  pergole tarasowe do osłonięcia ogródków restauracyjnych i kawiarnianych.  Strefa wokół obiektu, którą należy objąć opracowaniem projektowym wynosi: 15m. W bezpośredniej bliskości obiektu należy zaprojektować stoły wyposażone w parasole kryte impregnowaną słomą.   

- Zaprojektowania werandy przy obiekcie rybakówki dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu w czasie niekorzystnych warunków pogodowych.

-   Zaprojektowania wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych dostosowanych do zainstalowania elektrycznych urządzeń gastronomicznych. Obiekt musi posiadać doprojektowane pomieszczenie  wc dla personelu i klientów.  Obiekt ma być wyposażony w instalację solarną w obiekcie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W ramach projektu ma zostać opracowana dokumentacja na zainstalowanie monitoringu. Monitorowane ma być otoczenie wokół obiektu.  
-  Zaprojektowania pomieszczeń obiektu z uwzględnieniem szczegółowego rozmieszczenia wewnątrz obiektu mebli gastronomicznych i urządzeń gastronomicznych.
- Uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac  projektowych wstępnej koncepcji adaptacji budynku.  
- Wewnątrz obiektu w werandzie ma być zarezerwowane miejsce na instalację ogólnodostępnego infomatu.  
- Instalacja elektryczna obiektu ma zapewniać oświetlenie terenu wokół obiektu na którym zainstalowane zostaną parasole  to jest (ogródka restauracyjnego). Oświetlenie ogródka restauracyjnego będzie projektowane jako ledowe.
   

Do obowiązków Wykonawcy będą należały ponadto czynności:
-   poniesienia kosztów  opracowania  mapy do celów projektowych;
- poniesienia kosztów uzgodnienia projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Zamościu;
- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej;
- uzyskania pozwolenia na budowę;
- w przypadku gdy organ wydający pozwolenie na budowę nałoży obowiązek uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Wykonawca opracowujący projekt zobowiązany będzie do uzyskania powyższej decyzji. 

Do obowiązków zamawiającego będą należały czynności:
- uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród;

Zamawiający zastrzega, że:
- projektowane  ciągi komunikacyjne w obrębie obiektu projektowane mają być z użyciem konglomeratów syntetycznych.
- docelowa elewacja budynku ma zostać pozostawiona jako dotychczasowa to jest z wapienia naturalnego.
- Obiekt docelowo może być kryty gontem.
- Zaprojektowana weranda może być projektowana jako całkowicie drewniana lub z  wykorzystaniem stolarki PVC. Dopuszcza się możliwość aby słupy konstrukcyjne werandy były murowane z kamienia naturalnego. Domurowane pomieszczenia WC muszą być murowane. Oszklenie werandy musi być przyciemniane.       

Adaptacja budynku rybakówki na obiekt gastronomiczny zostanie zaprojektowana na terenie stanowiącym mienie Gminne (działka o numerze ewidencyjnym gruntów 1236/1). 
 
7) Kryteria oceny ofert;
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
8) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej należy przesłać na numer faksu 0846607691 lub adres um@krasnobrod.pl do dnia 19.12.2012r. do godziny 15:30 a następnie przesłać oryginał oferty pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36  lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
 


                                       Burmistrz Krasnobrodu
                                    mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

Pliki do pobrania


Goganet