otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Działając na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Burmistrz Krasnobrodu

OGŁASZA
 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu
ochrony i promocji zdrowia 

    I Nazwa zadania:
Szczepienie  dziewczynek  przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego

- szczepieniem ma być objętych co najmniej 40 dziewczynek w wieku 10,11,12 lat zamieszkałych na terenie Gminy Krasnobród

II. Wysokość  środków na realizację zadania: Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy Krasnobród na rok 2012 wynosi 5 000 zł.  Rozliczenie ma nastąpić  do dnia 31.12.2012r. po podaniu 2 dawek szczepionki. Trzecia dawka, podana po upływie pół roku,  ma stanowić koszt realizatora zadania.

III.  Zasady przyznania dotacji:
1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
3.Burmistrz Krasnobrodu  lub osoba przez niego upoważniona  ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 9  listopada 2012r r. do 30 czerwca 2013 roku.
2.Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3.Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa  8 listopada 2012 roku o godz.15.30 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r./Dz. U. z dn. 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz.25/
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36 lub  wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Krasnobrodu  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasnobród.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.
W 2011 roku  Burmistrz Krasnobrodu  na realizację zadania szczepienie dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Krasnobród  przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego nie wydatkował żadnych środków.


/-/ Wiesław Chmielowiec
Burmistrz Krasnobrodu


Goganet