Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Zamojskiego

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194) informuje się, że w dniu 04.09.2012r.    na wniosek Zarządu Powiatu w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:                                                         
przebudowa drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród-Długi Kąt, km 4+200,0-5+562,0 - teren i działki nr ewid. 407/4, 461/5, 408/1, 409/4 w m. Wólka Husińska gm. Krasnobród,
            
działki przewidziane do zatwierdzenia podziału nieruchomości w decyzji                    o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej:
- 246, 305, 307, 308, 309/1, 310, 313, 314, 315, 407/3, 409/4, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 423/2, 434/1, 435/2, 436, 456, 457, 460, 461/4, 508, 509, 716, 718, 719, 720, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 750, 752, 753, 754, 755, 757, 759, 760, 761/2, 762, 772/2, 774 w m. Wólka Husińska gm. Krasnobród
działki pod przebudowę linii telekomunikacyjnej:
 - 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 735/2, 461/5 w m. Wólka Husińska gm.  Krasnobród.
    
       W związku z powyższym informuje się, że z projektem budowlanym i materiałem dokumentacyjnym w sprawie j.w. można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Starostwie Powiatowym w Zamościu ul. Przemysłowa 4,  I-piętro, Wydział  Architektury  i  Budownictwa,  pokój  nr  121.
                
        Strony mogą wnosić zastrzeżenia, uwagi lub wnioski w sprawie j.w. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu lub drogą pocztową na adres:  Starosta Zamojski, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość w terminie do dnia  19.10.2012r.       


Goganet