OGŁOSZENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEWYŻSZAJACEJ 14 000 euro netto- prace projektowe


                                Krasnobród 2012.09.21
 
Nr sprawy  RGGKiI 271 . 16. 2012


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

    
W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
 

Dostawę opracowań projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego w miejscowości: Wólka Husińska - Gmina Krasnobród.


CPV  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692


 2) Osoba upoważniona do kontaktów;


Sławomir UMIŃSKI - Inspektor ds. Inwestycji
  
e-mail: um@krasnobrod.pl 

  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691(wew. 45); 084 6607692 (wew. 45).
 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
www.krasnobrod.pl  


 4) Termin realizacji zamówienia;

Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia  
Do 10.04.2013r.  
 
5) Rodzaj zamówienia;
dostawy


 6) Tryb postępowania;
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


 7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opracowań projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego w miejscowości: Wólka Husińska - Gmina Krasnobród.
Nazwa zadania: Ochrona zabudowań gospodarczych przed nagłym spływem wód opadowych w m. Wólka Husińska poprzez budowę systemu odprowadzenia wód powierzchniowych.
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano wykonawczego obejmującego takie elementy jak:
- utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych łącznie z poboczami
-  umocnienie rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe
- budowa przepustów zjazdowych do posesji
- włączenie drogi gminnej do powiatowej z rozwiązaniem sposobu odwodnienia skrzyżowania
- umocnienie korpusu drogi powiatowej przed naporem wody opadowej
Opracowanie projektowe musi być zrealizowane z uwzględnieniem posiadanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu projektu przebudowy drogi powiatowej ciągu Krasnobród - Długi Kąt.
Dokumentacja musi uwzględniać wszystkie niezbędne operaty wodnoprawne, kosztorysy, zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

 W ramach opracowania Wykonawca nie będzie zobowiązany do opracownaia projektów budowlano-wykonawczych do przebudowy kolizji branżowych które mogą pojawić się w trakcie realizacji prac projektowych.
Koszt mapy do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem leży po stronie wykonawcy.


  8) Kryteria oceny ofert;
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
        
Kryterium cena = waga 100%
               
9) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 02.10.2012r. do godziny 10:00  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.   
 
                 Burmistrz Krasnobrodu
             mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

Pliki do pobrania


Goganet