OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 14 000 EURO NETTO

                                                    Krasnobród  2012.09.19

 

RGGKiI  271.15 .2012 

 

                   OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
               W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


   W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

     Wykonanie i Dostawa albumu składającego się z płyty kompaktowej CD z muzyką zespołu Wójtowianie oraz broszury informacyjnej promującej walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Gmin zrzeszonych w LGD Nasze Roztocze.


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl
 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;


 Sylwester LIZUT - Pdinspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie , e-mail: um@krasnobrod.pl 
telefon: 084/6607691/2 fax. 084/6607691/2.
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.
 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 www.krasnobrod.pl    zakładka przetargi 

4) Rodzaj zamówienia;
dostawy

5) Tryb postępowania;


 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.
 
6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


     Wykonanie i dostawa albumu składającego się z płytę kompaktową CD z muzyką zespołu Wójtowianie oraz broszury informacyjnej promującej walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Gmin zrzeszonych w LGD Nasze Roztocze.
     
Wersja okładki: Okładka tekturowa i broszura w formie książeczki wewnątrz okładki. Liczba stron broszury - 24.
Nakład płyty i broszury - 5000,00 sztuk


WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Album z nagraniami pochodzącej z Krasnobrodu kapeli Wójtowianie wraz z broszurą informacyjną.

Opis parametrów technicznych albumu:
format albumu - 15 x 13 cm,
oprawa twarda,
tektura - 2,5 mm,
oklejka - kreda 130 gram, 4 + 0 + folia (MAT),
wyklejka - kreda 130 g, 4 + 0
grzbiet plaski.

Opis parametrów technicznych broszury:
Liczba stron w broszurze - 24 strony
Broszura - kreda 150 g,
format 12 x14,5 cm,
kolor - 4 + 4,
oprawa - szycie nićmi.
Broszura winna być zszyta nićmi z wyklejką.
Płyta powinna znajdować się wewnątrz albumu na plastikowym uchwycie.


W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Dokonania nagrań zespołu Wójtowianie w zaaranżowanym studio w Krasnobrodzie. Nagrany materiał musi spełniać warunki techniczne umożliwiające  wytłoczenie materiału na płytach CD.
2) Wytłoczenia płyty, zaprojektowania okładki oraz wykonania nadruku na płytach w pełnym kolorze.
3) Opracuje i wydrukuje  broszury informacyjne w pełnym kolorze zawierające niżej wymienione informacje:

a) Profesjonalne fotografie członków  zespołu wykonane w plenerze przez Wykonawcę.
Sesja zdjęciowa z udziałem członków zespołu zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę  w okresie jesień-wiosna  2012 na terenie  gmin: Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec, Adamów, Zamość. Samochód bus do w/w sesji zapewnia bezpłatnie Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie.   
b) Dedykację zespołu oraz informację o materiale na płycie przygotowaną przez zespół dla odbiorców płyty.
c) Pełną historię zespołu Wójtownianie wraz  z materiałem fotograficznym.
d) Teksty piosenek umieszczonych na płycie.
e)  Opracowana broszura ma promować walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe  Roztocza poprzez umieszczenie w broszurze fotografii z udziałem członków zespołu wykonanych na terenie Gmin zrzeszonych w LGD Nasze Roztocze to jest: Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec, Adamów, Zamość. 
4) Na materiałach umieszczony zostanie emblemat Unii Europejskiej i inne wymagane logotypy wymagane przez PROW. Materiał oznaczony zostanie informacją: egzemplarz bezpłatny.
5) Całość opracowania przed wydrukowaniem i wytłoczeniem zostanie skonsultowana z członkami zespołu Wójtowianie  oraz Zamawiającym.

        
 7) Czas realizacji zamówienia;
Zamówienie należy zrealizować do dnia: 25.04.2013r. 


 8) Kryteria oceny ofert;
 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100% . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę za całość dostawy.  

           
9) Miejsce i termin składania ofert;
 Oferty można składać w formie pisemnej do dnia 25.09.2012r. do godziny 15:30 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

                                              Burmistrz Krasnobrodu
                                                             mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet