PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH

                                     Krasnobród dnia 2012-09-12


Znak sprawy   RGGKiI  271. 14.2012


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  http://www.krasnobrod.pl/%22../%22../%22..///%22/%22/%22

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
1.Budowa kanału sanitarnego dla ul. Wiśniowej w Krasnobrodzie - Etap II.
2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC 200X 5,8 na odcinku pomiędzy studniami K istn. 259,99 / 257,80 a studnią S3 259,30/258,25 przy ul. H. Gietki w Krasnobrodzie.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, Poz. 759, Nr 161, Poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, Poz. 13, Nr 28, Poz. 143, Nr 234, Poz. 1386, Nr 240. Poz. 1429 oraz z 2012 r. Poz. 769).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.Budowa kanału sanitarnego dla ul. Wiśniowej w Krasnobrodzie - Etap II.
2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC 200X 5,8 na odcinku pomiędzy studniami K istn. 259,99 / 257,80 a studnią S3 259,30/258,25 przy ul. H. Gietki w Krasnobrodzie.

Zakres robót:


1.Budowa kanału sanitarnego dla ul. Wiśniowej - Etap II.
Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV kielichowych dz 200/5,9 typu ciężkiego o wytrzymałości obwodowej SN 8 łączonych na uszczelki gumowe wbudowane w kielich tej rury dla ciągu głównego o długości 158,5m pomiędzy K istn. - K4 oraz K1 - K6 i K3-K5. na projektowanym kanale grawitacyjnym przewiduje się łącznie 6 szt. Studzienek węzłowych z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego (D40T). Głębokości studzienek:
- do 2,0m - 3 szt. o łącznej długości 6,00m
- do 2,5m - 2 szt. o łącznej długości 4,99 m
- do 3,0 m - 1 szt. o łącznej długości 3,00m
 
2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie.

      Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 dz. 110/10,0 SDR 11 na ciśnienie nie mniej niż 1 Mpa łączona za pomocą zgrzewów doczołowych. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 172m. Budowana sieć połączona zostanie z sieciami istniejącymi w węźle 1 i 3 trójnikami kołnierzowymi odpowiednio 150/100 i dn 100/100 za pomocą kołnierzy specjalnych do rur PCV lub PE. W węźle nr 2 wmontowany zostanie trójnik dn 100/100 i połączony za kołnierzami specjalnymi do rur PE. Ponadto na sieci projektowanej dn 100 zainstalowany zostanie n trójniku dn 100/80 hydrant oznaczony jako H1.
  Uzbrojenie sieci stanowić będą:
-hydrant przeciw pożarowy nadziemny dn 80 - 1 szt.
-zasuwa żel - wod. Kołnierzowa dn 100 - 5 szt. ( w weźle 1,2 i 3).
-zasuwa żel - wod. Kołnierzowa dn 80 - 1 szt. (hydrantowa w H1)
na odcinku o długości 60,0m między węzłami H1 - 2 sieć wykonana zostanie przewiertem kontrolowanym bez wykopu. Pod drogą powiatową przejście wykonane zostanie metodą przewiertu tradycyjnego rurą stalową dz. 219/6,7 o długości 14,0m. komora technologiczna zlokalizowana zostanie poza granicami pasa drogowego. Pod drogą gminną nieurządzoną ziemną siec zamontowana zostanie rozkopem w rurze osłonowej stalowej dz. 219/6,7 o długości 8,0m. 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC 200X 5,8 na odcinku pomiędzy studniami K istn. 259,99 / 257,80 a studnią S3 259,30/258,25.


Długości budowanych odcinków sieci kanalizacyjnej wynoszą:
Studnia K259,99/257,80 - studnia S1 - rura PCV fi 200 o długości 15m.
Studnia S1 -studnia S2 - rura PCV fi 200 o długości 42,00m.
Studnia S2 - studnia S3 - rura PCV fi 200 o długości 32,00m.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - cztery tygodnie od daty udzielenia zamówienia.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- przynajmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową sieci wodociągowej z rur  PCV i PE której przynajmniej część wykonywana była techniką przewiertu sterowanego.  Łączna długość wykonanej w ramach jednej roboty sieci wodociągowej musi wynosić nie mniej niż 170m.  Wartość  wykazanej roboty budowlanej związanej z budową wodociągu nie może być mniejsza niż 60 000 zł brutto.
- przynajmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową kolektora kanalizacji sanitarnej o długości odcinka nie krótszym niż 160m.  Wartość  wykazanej roboty budowlanej związanej z budową kanalizacji nie może być mniejsza niż  80 000 zł brutto.


Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- samochód ciężarowy samowyładowczy - 1 szt,
- szalunki stalowe do wykopów - 1 kpl,
- koparka podsiębierna - 1 szt,
- spycharko-koparka - 1 szt,
- maszyna do przewiertów sterowanych - 1 szt,
- wiertnica do przewiertów poprzecznych pod drogami- 1 szt,


Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej.
 
    Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika.
     Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00zł.

Jeśli z załączonej przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej nie wynika że jest opłacona Wykonawca załącza przy ofercie dowód potwierdzający jej opłacenie.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
(Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- przynajmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową sieci wodociągowej z rur PCV i PE której przynajmniej część wykonywana była techniką przewiertu sterowanego.  Łączna długość wykonanej w ramach jednej roboty sieci wodociągowej musi wynosić nie mniej niż 170m. Wartość  wykazanej roboty budowlanej związanej z budową wodociągu nie może być mniejsza niż 60 000 zł brutto.
- przynajmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową kolektora kanalizacji sanitarnej o długości odcinka nie krótszym niż 160m.  Wartość  wykazanej roboty budowlanej związanej z budową kanalizacji nie może być mniejsza niż 80 000 zł brutto).
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
( Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- samochód ciężarowy samowyładowczy - 1 szt,
- szalunki stalowe do wykopów - 1 kpl,
- spycharko-koparka - 1 szt,
- koparka podsiębierna - 1 szt,
- maszyna do przewiertów sterowanych - 1 szt,
- wiertnica do przewiertów poziomych - 1 szt,


Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi. )
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej.
 
    Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika.
     Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 (Wykonawca  składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)
 

4a)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00zł.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 


9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą zostać wprowadzone w  umowie na wykonanie robót budowlanych i mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu utrzymujące  przez okres co najmniej dwóch tygodni w trakcie okresu przewidzianego na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek  przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.

14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 2012.09.27 godz. 07:40 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
Nie dotyczy


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  344908 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

 22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                           
                                    BURMISTRZ KRASNOBRODU
                                   mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet