OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

                                  Krasnobród dnia 2012-08-28
Znak sprawy   OSS. 4464.02.2012

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl


2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, Poz. 759, Nr 161, Poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, Poz. 13, Nr 28, Poz. 143, Nr 234, Poz. 1386, Nr 240. Poz. 1429 oraz z 2012 r. Poz. 769).


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.


Podczas realizacji usługi pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.
dowozem do szkół na terenie Gminy Krasnobród objętych będzie w każdym roku szkolnym około  450 uczniów.
Dowóz uczniów odbywać się ma autobusami a których każdy posiada nie mniej niż 38 miejsc siedzących. Autobusy mają być wyposażone standardowo, mają być  sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanych. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca - konduktor, zaś opiekuna nad przewożoną młodzieżą zapewni Gmina Krasnobród . Młodzież szkolna dowieziona ma być do właściwych szkół najpóźniej na godzinę 7:50. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają zostać odwiezieni w godzinach 13:00 - 16:00 dwoma autobusami.
      Podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę Krasnobród na lata szkolne 2012 - 2015 posiada charakter orientacyjny. Zakres przewidzianych do zakupu biletów może ulegać zmianom w każdym roku szkolnym. Zamawiający z tego względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego stanowiącego załącznik do oferty. W przypadku gdy konieczny będzie zakup dodatkowej ilości biletów szkolnych na daną trasę z powodu zwiększenia się ilości uczniów objętych dowożeniem Zamawiający przewiduje w takim wypadku udzielenie zamówień uzupełniających.         
 
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia: 33 miesiące od daty udzielenia zamówienia.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:


1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności.


Wykonawca spełni warunek  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli udokumentuje się posiadaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:


Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej usługi związanej z wykonaniem przewozu osób. Wartość wykonanej usługi  nie może być niższa niż 200.000,00zł brutto.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:


Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  przynajmniej trzema autobusami z których każdy posiada nie mniej niż 38  miejsc siedzących .Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania autobusami.


Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:


Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
Przynajmniej trzema kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami. 
 

 Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:


Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00zł.
 

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Koncesję zezwolenie lub licencję.
(Wykonawca spełni warunek  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli udokumentuje się posiadaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób).


2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

(Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej usługi związanej z wykonaniem przewozu osób. Wartość wykonanej usługi  nie może być niższa niż 200.000,00zł brutto). Do wykazu Wykonawca załączy list referencyjny lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi. 

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;


(Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  przynajmniej trzema autobusami z których każdy posiada nie mniej niż 38  miejsc siedzących. Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania autobusami).

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

(Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie przynajmniej trzema kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami).


5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


(Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00zł).
W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.
 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający od wykonawcy wymaga wniesienia wadium w wysokości 15000zł. 

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) Gdy podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę Krasnobród na lata szkolne 2012 - 2015 ulegnie zmianie. Zamawiający z tego względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego przedłożonego przez Wykonawcę.
c) Corocznie z dniem 1 kwietnia cena przewozu uczniów do szkół będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zrewaloryzowana cena będzie  obowiązywać od 1 kwietnia 2013r.  2014r, 2015r.


14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 2012.09.05  do godziny 07:40 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu większej ilości biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego który Wykonawca przedłoży do oferty. W przypadku gdy konieczny będzie zakup dodatkowej ilości biletów szkolnych na daną trasę z powodu zwiększenia się ilości uczniów objętych dowożeniem Zamawiający przewiduje w takim wypadku udzielenie zamówień uzupełniających.         
      Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe i będzie dotyczyło zakupu dodatkowych biletów szkolnych.
      Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone Wykonawcy na realizowanie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2015-2016 i 2016-2017.  

   
20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
Nie dotyczy.


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr 185663 - 2012 w dniu
 2012-08-28


22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                                                         Burmistrz Krasnobrodu                                       
                                                                                    mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet