Przetarg na przeprowadzenie badań analitycznych i opracowania strategii

Przeprowadzenie badań analitycznych, przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego, w tym potencjału turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej oraz opracowanie strategii w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych regionów Polski Wschodniej i mapy drogowej rozwoju turystyki w gminach (dla trzech gmin Polski Wschodniej posiadających status uzdrowiska: Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów)

PLIKI DO POBRANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP Numer ogłoszenia: 274980 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012


2.  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.

3. Załącznik nr 1 do  SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zakres zadań wykonawcy).
4. Załącznik 2 nr do  SIWZ - wzór  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1.
5. Załącznik 3 nr do  SIWZ - wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór Oferty przetargowej 
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór Umowy
10  Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór Opis sposobu realizacji badania

Pliki do pobrania


Goganet