PRZEBUDOWA DROGI W POTOKU SENDERKACH (ETAP III) i remont zjazdu publicznego w Krasnobrodzie.

                                                     Krasnobród dnia 2012-07-27


Znak sprawy   RGGKiI  271. 13.2012


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;
Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Część zamówienia nr 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki w km 0+721 do km 931,50.
Część zamówienia nr 2
Wykonanie zjazdu publicznego na działkę będącą własnością Gminy Krasnobród przy ul. Partyzantów w Krasnobrodzie.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 87, POZ. 484, NR 234, POZ. 1386 i NR 240. POZ. 1429).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Część zamówienia nr 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki w km 0+721 do km 931,50.
Część zamówienia nr 2
Wykonanie zjazdu publicznego na działkę będącą własnością Gminy Krasnobród przy ul. Partyzantów w Krasnobrodzie.
ZAKRES ROBÓT ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki w km 0+721 do km 931,50.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,2105km.
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek - 315,75m3.

ROBOTY ZIEMNE

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności  łyżki 0,60m3 w gr. kat I-II z transportem urobku na odległość  do 1 km sam. Samowyładowczym - 44,4m3.
- Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości - nasypy - 32,435m3.
-Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności  łyżki 0,60m3 w gruncie  kat I-II - 32,445m3.
- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3m spycharkami w gruncie kat I-II - 102,115m3

PODBUDOWA

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat I -IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 890,70m2.
- Wyrównanie   istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie - 53,442m3
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm - 890,70m2

NAWIERZCHNIA

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 932,32m2
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) - 881,74m2.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE i ODWODNIENIOWE

- Plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III - 358,88m2
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 358,88m2.
- Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm - utwardzenie poboczy pospółką lub destruktem z frezowania (dla 12cm) -211,26m2
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12mm w ilości 10dm3/m2 - 211,26m2.

ZJAZDY DO GRUNTÓW ROLNYCH

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20cm w gruncie kat I-IV na całej szerokości jezdni -21,96m2.
- Wykopy oraz przekopy wyk. Na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gr. kat. I - II. - 14,00m3
- Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe - 0,96m3

- Przepusty rurowe pod zjazdami  - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm - 8,00 szt.
- Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat I-III ubijakami mechanicznymi - 14,00m3
- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczaniem gruntu na odl. Do 10m w gruncie kat I-III - 14,00m3
- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm - 21,96 m2.
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) - 21,36m2.

 ZAKRES ROBÓT ZADANIA: Wykonanie zjazdu publicznego na działkę będącą własnością Gminy Krasnobród przy ul. Partyzantów w Krasnobrodzie.

    - Budowa zjazdu publicznego z wykorzystaniem rury przepustowej PVC o średnicy fi 800 mm o wytrzymałości 8 kN. Rurę PCV o średnicy fi 800mm w dwóch odcinkach 6m i 3m i kpl. uszczelek do połączenia rur  przekaże Wykonawcy Zamawiający. Przy wylotach rury na zjeździe należy wykonać płyty skośne z użyciem prefabrykatów drobnowymiarowych płyty z rodzaju MEBA.   
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45233120-6

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 45 dni od daty udzielenia zamówiwenia.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:


1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie zarówno w części zamówienia nr 1 jak i nr 2. 
 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
W części zamówienia nr 1 Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, remontem lub przebudową  dróg, placów, parkingów o nawierzchni  z betonu asfaltowego. Wartość  wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto.


Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

W części zamówienia nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- dwoma samochodami ciężarowymi samowyładowczymi,
- rozkładarką mas bitumicznych,
- jednym walcem stalowym,
- jedną skrapiarką do asfaltów,

Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
W części zamówienia nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W części zamówienia nr 1 Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej.
 
    Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika.
     Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
W części zamówienia nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
     
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:


W części zamówienia nr 1 i nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową, remontem lub przebudową  dróg, placów, parkingów o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość  wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto). 
Wykonawca składa w/w dokument wyłącznie dla części zamówienia nr 1.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
(Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi i narzędziami:
- dwoma samochodami ciężarowymi samowyładowczymi,
- rozkładarką mas bitumicznych,
- jednym walcem stalowym,
- jedną skrapiarką do asfaltów,
Wykonawca składa w/w dokument wyłącznie w części zamówienia nr 1.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej.)
 Wykonawca składa w/w dokument wyłącznie w części zamówienia nr 1.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


 (Wykonawca  składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)
Wykonawca składa w/w dokument wyłącznie w części zamówienia nr 1.

 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:


5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą zostać wprowadzone w  umowie na wykonanie robót budowlanych i mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu utrzymujące  przez okres co najmniej jednego miesiąca w trakcie okresu przewidzianego na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek  przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.

14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 2012.08.13   do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy

17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Nie dotyczy

21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  163473 -2012  w dniu  2012-07-27.

22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                           
                                              BURMISTRZ KRASNOBRODU
                                              mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet