Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w BIP w dniu 28.06.2012r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Majdan Wielki stanowiącej własność Gminy Krasnobród.
Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo /były właściciel lub jego spadkobiercy/ w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. /Dz.U z 2010r. nr.102, poz.651 z póź.zm./ upływa z dniem
10 sierpnia 2012r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie.

 

 ZARZĄDZENIE NR 142/12
BURMISTRZA KRASNOBRODU


z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej


własność gminy Krasnobród.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.), art.35 ust.1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.651 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z przynależnym udziałem
w działce gruntu stanowiący własność gminy Krasnobród położony w Majdanie Wielkim
gminy Krasnobród wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy
roszczenie w jej nabyciu na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub
odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty
wywieszenia wykazu.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie na okres 21 dni , a ponadto informację o wywieszeniu
wykazu podaje się do publicznej wiedomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Wiesław Chmielowiec

 

 

Pliki do pobrania


Goganet