OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE - POWTÓRZONE

                                   Krasnobród dnia 2012-04-13

Znak sprawy  F  271.5.2012

                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz jednostek organizacyjnych

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (DZ. U. z 2010 r. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 i NR 182, POZ. 1228 oraz z 2011 r. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 87, POZ. 484, NR 234, POZ. 1386 i NR 240. POZ. 1429).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz jednostek organizacyjnych.

I. UBEZPIECZENIE OC. Zakres ubezpieczenia:
a)  Zespół Szkół Ogólnokształcących z tytułu prowadzenia stołówki.

2.  OC zarządcy nieruchomości: Szkody rzeczowe i osobowe na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu  ubezpieczenia dot. Urzędu   Miejskiego w Krasnobrodzie
-szkody na drogach gminnych 56,7km,
-chodnikach gminnych  2 km
-na boiskach sportowych /stadion Krasnobród/
 -boisko wielofunkcyjne przy ZSO w K-r
 - zalew w Krasnobrodzie
- obiekty  sportowo-rekreacyjne w Krasnobrodzie przy ul. Zamojskiej
- punkt widokowy 


II. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH zakres ubezpieczenia: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, akcja ratownicza w związku ze zdarzeniami wyżej wymienionymi, następstwa szkód wodociągowych /niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody ,innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, cofnięcie się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych kurków wodociągowych, pękanie rur/szkody spowodowane innymi żywiołami /huragan, powódź, grad, ciężar śniegu, lodu, obsunięcie ziemi ,lawiny, deszcz nawalny, dym /sadze, szkody spowodowane niezachowaniem parametrów elektrycznych, uderzenie pojazdu z ubezpieczony przedmiot/kradzież, włamanie, dewastacja

- środki trwałe (budynki ,budowle wg .wykazów) Urząd Miejski w Krasnobrodzie
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
- Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie  z/s w Majdanie Wielkim
- Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie


- pozostałe środki trwałe /pompy ,agregaty i inne dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie  z/s Majdan Wielki (wg wykazu)
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych (balon BETA wzmocniony 6m)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikanówce (zmywarko- wyważarka,  maszyna hafciarka,  ugul)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie wg wykazu z wyłączeniem sprzętu elektronicznego. 
- Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie (klarnet, saksofon altowy, saksofon tenorowy, tuba)
- Ochotnicze Straże Pożarne wg wykazu

- wyposażenie niskocenne (biurka, szafy i inne nie ujęte w klasyfikacji rodzajowej środków trwałych  w poszczególnych jednostkach:
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
- Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie (biurka ,szafy ,sprzęt nagłaśniający i grający itp.)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Krasnobrodzie
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie  z/s Majdan Wielki
- Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobród Zbiory biblioteczne, wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej, wyposażenie biblioteki
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
- Zespół Szkół Podstawowych w  Krasnobrodzie
- Urząd Miejski w Krasnobrodzie
 - OSP Krasnobród

III. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU
- gotówka przechowywana dot. ZSO
- gotówka transportowana dot. ZSO

IV. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK - komputery

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
- Zakład Gospodarki Komunalnej w K-r z/s Majdan Wielki
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
- Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
- Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  w Krasnobrodzie
- Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie
- Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
- Urząd Miejski w Krasnobrodzie
V. UBEZPIECZENIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH  w UM i jednostek organizacyjnych

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach (wykazach) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

CPV: 66.51.00.00-8 - usługi ubezpieczeniowe
CPV: 66.51.50.00-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
CPV: 66.51.60.00-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
CPV 66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia
CPV 66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
66515300-6 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia;

Termin wykonania zamówienia -do dnia  31.03.2013.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień w formie zezwolenia o którym mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz.U.2010.11.66 tekst jednolity z późniejszymi  zmianami).

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1) koncesję, zezwolenie lub licencję;

(Wykonawca winien udokumentować się posiadaniem specjalnych uprawnień w formie zezwolenia o którym mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz.U.2010.11.66 tekst jednolity z późniejszymi  zmianami).

  
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany wartości majątku,
- zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego w przypadku powstania nowych jednostek w wyniku przekształcenia lub wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
- korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
- zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.


14. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia  23.04.2012r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Krasnobrodzie, Krasnobród ul. 3 maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie.

15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy

17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające może stanowić nie więcej niż  50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie  na powtórzeniu zamówień z zakresu usług ubezpieczeniowych  zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  84959 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012

22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.

 

Załączniki do SIWZ znajdują sie pod adresem http://www.krasnobrod.pl/krasnobrod.php?get=page,998,63

 

                                                             BURMISTRZ KRASNOBRODU

                                                             mgr Wiesław CHMIELOWIEC 


Goganet