Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualnosci, Wtorek, 24 stycznia 2017

SG.2110.1.2017
BURMISTRZ KRASNOBRODU
OGŁASZA  NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (24.01.2017 r.)
Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:
I.    Wymagania niezbędne:
•    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych  w art. 11 ust .2 i 3 ustawy  z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202 z pózn. zm.),
•    wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym : ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo podatkowe
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
•    brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    co najmniej 3-letni staż pracy w administracji samorządowej
II.    Wymagania dodatkowe:
•    znajomość regulacji prawnych  z zakresu:, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o  finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od towarów i usług ( VAT) , ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o funduszu sołeckim
•    komunikatywność,  odporność na stres,
•    prawo jazdy kat. B,
•    znajomość obsługi komputera.
III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
•          Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
•    Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
•    Prowadzenie kontroli rachunkowej kwitariuszy przychodowych pobranych przez inkasentów,
•    Prowadzenie ewidencji opłaty uzdrowiskowej i targowej,
•    Prowadzenie ewidencji opłaty za zajęcie pasa drogowego,
•    Księgowanie dowodów księgowych – jednostka,
•    Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Funduszu sołeckiego,
•    Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarka finansową zleconych przez Burmistrza.
IV.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu nauki i  stażu   pracy,
•    list motywacyjny,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i   staż pracy
(kserokopia dyplomu  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, kserokopie świadectw   
pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu) ,
•    kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
•    oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych   oraz korzysta z pełni praw publicznych.
V.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•    zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
•    zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
•    praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń biurowych, w tym komputera powyżej 4 godzin
•    praca w siedzibie Urzędu  i poza siedzibą,
•    bezpośredni kontakt z interesantami,
VI.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród  -  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pacy  ds. księgowości budżetowej” w  terminie do  03 lutego 2017r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
VIII.    Inne informacje:
Osoby , które spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
 Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacje związane z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem  (84) 6607691.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej http://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV/ z uwzględnieniem dokładnego  przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz.U. z 2015,r.    poz.2135 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1202 z pózn. zm/.”
(-) Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu


Goganet