Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych

Aktualnosci, Wtorek, 10 stycznia 2017

Działając  na podstawie  art. 4 i 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie / t.j. Dz. U. z 2016r, poz.1817/ oraz Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 28 grudnia 2016r. poz. 5626)

BURMISTRZ   KRASNOBRODU

ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017

I-  Rodzaj  zadania
Organizacja  zajęć  sportowo – rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród

II Wysokość   środków  publicznych  przeznaczonych  na realizację  zadania  
                                                             - 45.000 zł

III. Zasady  przyznawania  dotacji:
1. Złożenie  ofert przez uprawnione  podmioty  tj.
- organizacje pozarządowe,
- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
2. Złożenie  ofert  które   powinny  zawierać  w szczególności:
-  Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-  Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,
-  Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,
-  Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie,
    którego  dotyczy zadanie  publiczne,
-  Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 
   wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości  środków finansowych  na
    realizację  danego zadania  pochodzących  z innych źródeł,
-  Deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie  wzoru oferty i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych  oraz  wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań /t.j Dz.U. z 2016 roku, poz. 1300/

IV. Terminy  i warunki  realizacji  zadania.
Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.
Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2017 roku.

V. Termin  składania  ofert.
Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ na adres  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/
w terminie do dnia  1  lutego 2017 roku.

Oferty  można składać  bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3  Maja 36
22-440 Krasnobród
Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez Zespół Opiniujący  powołany Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.

VI. Tryb i kryteria stosowane  przy wyborze  ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Przy rozpatrywaniu ofert  dotyczących realizacji  zadania uwzględnia się w szczególności:
1/ Osiągnięcia klubów sportowych we Współzawodnictwie Sportowym w roku  składania  wniosku. Stan organizacyjny  podmiotu w tym w szczególności: kadra trenerska, możliwości finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania  podmiotem, jakość prowadzonego  szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo  w imprezach sportowych, możliwości rozwoju  podmiotu, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem
w zajęciach sportowych, podejmowanie przez  podmiot  działań  zmierzających do pozyskiwania  pozabudżetowych środków finansowych.
2/ Rzetelność w wywiązywaniu się  ze zobowiązań  finansowych  wynikających z umów zawieranych z  Gminą Krasnobród w latach poprzednich,
3/ Wiarygodność przedsięwzięcia / ocena  dotychczasowej współpracy, analiza  zasobów rzeczowych i kadrowych organizatorów/.
4/ Znaczenie  zadania dla realizowanych w mieście kierunków i celów.
5/ Wybór ofert nastąpi do dnia 06 lutego 2017r.

Wyniki konkursu  ofert   zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.
W 2016  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  45.000zł

   Burmistrz Krasnobrodu                                                                                  
   /-/  Kazimierz Misztal
                                                            

 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet