Bezpłatne porady prawne

Aktualnosci, Czwartek, 5 stycznia 2017
Bezpłatne porady prawne

Informuję, że Starostwo Powiatowe w Zamościu otworzyło punkty nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255). Punkty świadczenia porad zlokalizowane są w budynku Starostwa ul. Przemysłowa 4 (I piętro pokoje nr 118 i 124) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 
 
Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal


Goganet