ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSOBY DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

Aktualnosci, Poniedziałek, 2 stycznia 2017

Burmistrz Krasnobrodu informuje, iż  w dniu 02 stycznia 2017 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania: ”Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. oraz od 01 września do 31 grudnia 2017 roku”.
Mając na uwadze powyższe oraz art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j Dz.U. z 2016r. poz.1817) zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 w/w ustawy do pisemnego wskazania w terminie do dnia  24.01.2017r. osób do pracy w Komisji konkursowej w zakresie opiniowania złożonych ofert. Wyłączeniu podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe składające oferty do konkursu.
Informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim pokój nr 8


Goganet