Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Aktualnosci, Poniedziałek, 2 stycznia 2017


Działając na podstawie  art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016r., poz.1817) oraz Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 28 grudnia 2016r. poz. 5626)

Burmistrz Krasnobrodu

OGŁASZA
 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 w/w  ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

I. Nazwa zadania:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół
i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie
od 01 stycznia  do 31 grudnia 2017 roku
1/ uczeń  z miejscowości  Hutków  do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
2/ uczennica z miejscowości Krasnobród ul. Lelewela 28 do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych
  „Krok za Krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
3/ uczeń z miejscowości Krasnobród ul. 3 Maja 19 a  do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych
  „Krok za Krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,
4/ uczeń z miejscowości Krasnobród ul. Spokojna 10 do S.O.W-W w Zamościu, ul. Śląska 45 A,
5/ uczennica z miejscowości Hucisko 8, gmina Krasnobród do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych
  „Krok za Krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,

II. Wysokość  środków na realizację zadania:  46 000 zł 
Wysokość środków na realizację zadania w roku ubiegłym wyniosła 45 361,68 zł

III.  Zasady przyznania dotacji:
1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:
a/po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu
3.Burmistrz Krasnobrodu  lub osoba przez niego upoważniona  ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
2.Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3.Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 6 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.
5.Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin składania ofert:
1.Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2017 r. o godz.15.30 /decyduje data wpływu do urzędu/
2.Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r./t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1300/ w/s wzoru ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
3.Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36 lub  wysłane pocztą na w/w adres.
4.Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.
5.Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Krasnobrodu  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Krasnobród.
4.Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a/możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,
b/kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
c/zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d/ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.
W 2015 roku  Burmistrz Krasnobrodu  na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Krasnobród  do szkół  i ośrodków w Zamościu przeznaczył  kwotę 44 700 zł

W 2016 roku  Burmistrz Krasnobrodu  na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Krasnobród  do szkół  i ośrodków w Zamościu przeznaczył  kwotę 62 717,68  zł

Sekretarz Gminy Krasnobród
/-/ Kazimierz Gęśla


Pliki do pobrania


Goganet